...
آموزش مهارت زبان بدن (body language) در آموزشگاه عامری

آموزش مهارت زبان بدن (body language) مطابق با استاندارد و با گواهینامه از سازمان آزموش فنی و حرفه ای با آموزش زبان بدن شرایط درونی مخاطبتان را تشخیص دهی ...

ادامه آگهی
...
دوره آموزش کاربر ICDL 130 ساعته – در مشهد

دوره آموزش کاربر ICDL 130 ساعته – در مشهد مطابق با سازمان آموزش فنی و حرفه ای دوره کاربر ICDL با ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای در آموزشگاه «عامری» برای ...

ادامه آگهی
پشتیبانی